อัพเดท วันที่ 13 ธันวาคม 2564

บทนำ

a. เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับผู้ขายฉบับนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2022 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

b. เมื่อมีการสมัครสมาชิกเป็นผู้ขายหรือการส่งผลงาน ให้ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และจะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่กำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

c. การสมัครเป็นผู้ขายกับ Graphypik จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น การใช้บริการเว็บไซต์ Graphypik เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับเงื่อนไข และสัญญาระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท Graphypik มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน

d. เมื่อส่งเนื้อหามายัง Graphypik ถือว่าคุณมอบสิทธิ์ใช้งานและมอบสิทธิ์ช่วงต่อได้ทั่วโลกแก่ Graphypik ในการทำดัชนี วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ จัดเก็บสำเนา จัดเตรียมการดัดแปลงงานจากต้นฉบับ แสดงต่อสาธารณะ ขาย โฆษณา และทำการตลาดในเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้อัปโหลด และยินยอมโดยมีจุดประสงค์ในเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ Graphypik เพิ่มเติม แก้ไข หรือนำออกซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ เพื่อจัดการและให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว

e. คุณตกลงที่จะมอบสิทธิ์ให้ Graphypik ใช้ชื่อ ชื่อที่แสดง และเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมของ Graphypik ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณ Graphypik อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการละเว้นการดำเนินการใด ๆ หรือทั้งหมดที่ได้กล่าวไป โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อคุณ

1. คำจำกัดความ

1.1 คุณ,ท่าน หมายถึง ผู้ที่สมัครเป็นผู้ขายกับเว็บไซต์ Graphypik

1.2 เรา,Graphypik หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Graphypik และ ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Graphypik.com

1.3 ค่าตอบแทน หมายถึง ยอดเงินที่ผู้ขายได้มาจากการซื้อของลูกค้าที่ซื้อเนื้อหาและผลงานกับเว็บไซต์ Graphypik และคำนวณค่าคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้ว

1.4 บัญชีผู้ใช้ หมายถึง บัญชีของผู้ขายที่สมัครกับทาง Graphypik

1.5 เนื้อหาและผลงาน หมายถึง ไฟล์ดิจิตอลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆ รวมไปถึงไฟล์ที่อยู่ภายใน ZIP ที่ผู้ขายส่งมาเพื่อให้ Graphypik พิจารณา   

2. การรับประกันและรับรอง

2.1 คุณรับประกันและรับรองว่า

(1) คุณมีสิทธิ์และอำนาจบริบูรณ์ในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนปฏิบัติภาระหน้าที่ทั้งหมดของคุณที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้

(2) คุณเป็นคนสัญชาติและเชื้อชาติไทย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์

(3) เนื้อหาและผลงานที่ส่งมายัง Graphypik เป็นลิขสิทธิ์ของคุณ ไม่ได้มาซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

(4) หากเนื้อหาและผลงานที่คุณส่งมายัง Graphypik มีการละเมิดลิขสิทธิ์และเกิดการเรียกร้องจากบุคคลอื่น คุณจะรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

(5) ข้อมูลต่างๆ ที่คุณให้ไว้กับ Graphypik เป็นข้อมูลจริงทั้งหมด ไม่มีข้อมูลใดที่เป็นเท็จ

(6) เนื้อหาที่คุณส่งไม่ลามกอนาจารหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับใด ๆ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใด ของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่สิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยต่อสาธารณะ

3. การเป็นเจ้าของเนื้อหา

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดยังคงเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และจะไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ที่ตีความว่าเป็นการโอนลิขสิทธิ์ไปยัง Graphypik ตามการให้สิทธิ์ใช้งานแก่ Graphypik และผู้ได้รับสิทธิ์ช่วงต่อ แต่อย่างไรก็ตามการที่คุณส่งเนื้อหาเข้ามาที่ Graphypik คุณสละสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของผลงานบางอย่างให้กับ Graphypik เช่น สิทธิ์ในการนำเนื้อหาของคุณไปโปรโมท สิทธิ์ในการตั้งราคาของเนื้อหา หรือการส่งเสริมการขายของเรา

4. หนังสือให้สิทธิการเผยแพร่

4.1 เนื้อหาและผลงานบางอย่างที่คุณส่งมาอาจต้องมีหนังสือในการให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราไม่ยอมรับเนื้อหาและผลงานที่มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 หากเนื้อหาและผลงานของคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ ให้แนบหนังสือให้สิทธิ์มากับเนื้อหาและผลงานของคุณใน ZIP ไฟล์

5. บัญชีผู้ใช้

5.1 เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ขายกับ Graphypik  ให้ถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Graphypik อย่างชัดแจ้ง ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้โดยการอ้างอิงด้วย

5.2 Graphypik มีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปิดบัญชีของคุณหากพบว่ามีการฉ้อฉล ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวหรือการเปิดเผยแต่สาธารณะ การปั่นยอดดาวน์โหลด การส่งเนื้อหาที่น่ารังเกียจ รุนแรง หรืออาจจะตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Graphypik ทีอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว เนื่องจากการผิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นใดที่คุณทำไว้กับ Graphypik หรือเพื่อความสะดวก

5.3 หากบัญชีของคุณถูกปิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องขอหนังสืออนุญาตจาก Graphypik ก่อนเปิดอีกบัญชี คุณไม่มีสิทธิ์มีบัญชีที่ใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชี ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม โดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมจาก Graphypik แต่ละครั้งก่อน

 5.4 คุณไม่มีสิทธิ์ส่งเนื้อหาเดิมผ่านหลายบัญชี โดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมจาก Graphypik ก่อน

6. การพิจารณาเนื้อหาและการดำเนินการกับเนื้อหา

6.1 Graphypik มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต เนื้อหาและผลงานที่ส่งมายัง Graphypik  โดยใช้ดุลยพินิจของ Graphypik แต่เพียงผู้เดียว

6.2 Graphypik มีสิทธิ์ปฏิเสธการยอมรับหรือลบเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ของ Graphypik ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้าเห็นว่า (โดยใช้ดุลยพินิจของ Graphypik แต่เพียงผู้เดียว) เนื้อหาดังกล่าวอาจทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ กรรมการ หรือลูกจ้างคนใดของ Graphypik ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือหากเนื้อหาดังกล่าวฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ คุณอาจให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาและผลงานที่คุณลบหรือเลือกไม่นำมาลง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แก่ลูกค้าที่เคยดาวน์โหลดเนื้อหาไปแล้วให้ “ใช้ฟรี” ได้

6.3 Graphypik จะลบเนื้อหาและผลงานออกจากระบบทันทีหากพบว่าเนื้อหาและผลงานของคุณไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเนื้อหาและผลงานที่ยอมรับได้หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของเนื้อหาที่กำหนดไว้ และ (ตามข้อ 6.2)

6.4 สิทธิ์ใช้งานที่ Graphypik มอบให้สำหรับเนื้อหาและผลงานใดๆ ที่ถูกลบจากเว็บไซต์ของ Graphypik ในภายหลัง จะยังคงมีผลอยู่โดยสมบูรณ์ และไม่มีวันสิ้นสุด

6.5 Graphypik ไม่ยอมมอบสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาเพื่อนำไปใช้ในด้านลามกอนาจาร หมิ่นประมาทหรือตบตาผู้อื่น หรือกล่าวร้ายผู้อื่น ลามกอนาจารหรือผิดกฎหมาย

6.6 คุณตกลงปฏิบัติตามคู่มือผู้ขายของ Graphypik ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ผ่านการอ้างอิง การส่งเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ขายของ Graphypik อาจทำให้บัญชี Graphypik ของคุณถูกปิด

7. การแจกแจงรายได้และค่าตอบแทน

7.1 Graphypik จะคำนวณค่าตอบแทนของการขายเนื้อหาและผลงานของผู้ขายแต่ละรายในทุกสิ้นเดือน และจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ขายภายในตารางเวลาที่กำหนดไว้

7.2 ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่สามารถถอนได้ คือ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หากทำเงินได้ไม่ถึงยอดเงินขั้นต่ำ หรือไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเงินให้กับ Graphypik ยอดเงินจะถูกคำนวณและจ่ายเงินในเดือนถัดไป ถ้าคุณยกเลิกบัญชีก่อนที่รายได้สะสมในบัญชีก่อนถึงยอดเงินขั้นต่ำ จะถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนดังกล่าว

7.3 ยอดเงินที่แสดงรายได้ในหน้าแรกแดรชบอร์ด จะยอดเงินดิบที่ยังไม่ได้คำนวณค่าคอมมิชชั่น และยอดเงินที่คำนวนค่าคอมมิสชั่นเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินที่จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ขายในทุกสิ้นเดือน โดยเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินจะถูกรีเซ็ตส่วน ยอดเงินที่แสดงรายได้ทั้งหมดจะยังคงอยู่ โดยสามารถดูรายได้ที่คุณจะได้รับในทุกสิ้นเดือนได้ที่เมนู “Earnings” ในหน้าแดชบอร์ดของผู้ขาย

7.4 คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนยอดเงินไปยังผู้ขายคนอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7.5 ไม่จำเป็นต้องร้องขอการถอดเงินระหว่างเดือนหรือสิ้นเดือน Graphypik จะคำนวณและจ่ายเงินให้อัตโนมัติตามตารางเวลาที่กำหนดและถึงยอดเงินขั้นต่ำ  

8. การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์

8.1 คุณมอบสิทธิ์และอำนาจให้แก่ Graphypik มา ณ ที่นี้ เพื่อดำเนินการตามที่ Graphypik เห็นว่าสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของ Graphypik ในเนื้อหาดังกล่าว

8.2 ในกรณีที่คุณเชื่อว่ามีการใช้เนื้อหาที่มีสิทธิ์ใช้งาน Graphypik ในทางที่ผิด ห้ามไม่ให้คุณดำเนินการที่ขัดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งาน Graphypik โดยไม่ได้แจ้งการใช้เนื้อหาในทางที่ผิดดังกล่าวให้ Graphypik ทราบ และโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน

8.3 หากคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนเนื้อหาที่ละเมิดตามกล่าวอ้างบนเว็บไซต์ Graphypik โปรดส่งการแจ้งการระงับมาที่ Graphypik

8.4 แม้ว่า Graphypik จะดำเนินการตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อรับรองว่าลูกค้าหรือฝ่ายอื่นใดจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ขาย Graphypik ไม่มีหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ

8.5 ในกรณีที่ Graphypik ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์หรือเนื้อที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของคุณ Graphypik อาจระงับการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวและอาจยกเลิกบัญชีของคุณ

8.6 หากคุณจงใจส่งหรือส่งซ้ำการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์และการแจ้งระงับที่ไม่ถูกต้องแก่ Graphypik ทาง Graphypik ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

เมื่อได้ส่งเนื้อหาเข้ามาที่ Graphypik คุณยอมรับว่าคุณได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับและข้อมูลทรัพย์สินบางอย่างแล้ว ซึ่งรวมถึงอัตราค่าลิขสิทธิ์ การชำระค่าลิขสิทธิ์ และข้อมูลรายได้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลอันเป็นความลับ”) คุณตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ นอกเหนือจากผู้แทน ตัวแทน ทนายความ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษาของตนที่มีความจำเป็นต้องทราบโดยสุจริตใจ และบุคคลดังกล่าวก็จะต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับไว้เป็นความลับด้วย

10. การชดเชยค่าเสียหาย

10.1 คุณตกลงชดใช้และป้องกันไม่ให้ Graphypik ถูกเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและการชำระเงินที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนตามการรับประกันและรับรอง หรือภาระหน้าที่ใด ๆ ก็ตามของคุณตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ โดยคุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว ต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผลเสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายพิเศษ หากบุคคลภายนอกเรียกร้อง

10.2 Graphypik จะชดใช้ค่าเสียหา และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด อันเนื่องมาจากฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนตามการรับประกันและรับรอง หรือภาระหน้าที่ใด ๆ ก็ตามของ Graphypik ตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ โดย Graphypik จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผลเสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายพิเศษ หากบุคคลภายนอกเรียกร้อง

10.3 หาก Graphypik เป็นคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหาย Graphypik จะต้องต่อสู้กับการเรียกร้องดังกล่าว ควบคุมคดีความ และระงับการเรียกร้องโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากการระงับการเรียกร้องก่อให้เกิดภาระหน้าที่ทางการเงินกับคุณ Graphypik ก็ต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ซึ่งคุณจะไม่ยับยั้งหรือทำให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร หากคุณเป็นคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหาย Graphypik จะมีสิทธิ์ แต่ไม่มีหน้าที่ในการควบคุมคดีความใด ๆ ก็ตาม

11. อื่นๆ 

11.1 Graphypik ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขแล้วข้อตกลงฉบับนี้ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.2 ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ทำไว้กับ Graphypik, Graphypik มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีสิทธิ์อื่นเพิ่มเติมตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม

11.3 เป็นที่เข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่าเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ นี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นสำหรับประโยชน์ร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในฉบับนี้เท่านั้น และเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับ นี้ไม่มีเจตนาให้ประโยชน์ สิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกพันใดๆ ก็ตามแก่บุคคลที่สาม

11.4 หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่ support@graphypik.com

Cart (0)

  • ตะกร้าของคุณว่างเปล่า