เลือก “View Details and Downloads” เพื่อดูรายละเอียดการดาวน์โหลดและการชำระเงิน
หรือหากสถานะการชำระเงินล้มเหลวให้เลือก “Complete Purchase” เพื่อชำระเงินต่อให้สำเร็จ